Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre

CHỨC NĂNG

Tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bến Tre; đầu mối Cổng thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử; tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; quản lý, duy trì hoạt động mạng tin học và quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý, xuất bản và phát hành Công báo tỉnh Bến Tre.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

- Tổ chức, quản lý, cập nhật, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử các thông tin chính thức về hoạt động chủ yếu của Ủy ban nhân dân tỉnh và các thông tin khác theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan quản lý, xuất bản và phát hành Công báo tỉnh;

- Đầu mối của Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính  điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Quản lý và duy trì mạng tin học của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tiếp nhận và tổng hợp phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hành chính nhà nước để báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và đề nghị giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu xây dựng và triển khai cấu trúc công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các Cổng thành phần của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và dung lượng kho tài nguyên, thông tin dữ liệu trên các Cổng Thông tin điện tử; đa dạng nội dung, hình thức hoạt động và các ứng dụng, sản phẩm truyền thông đa phương tiện để nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh; phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và hạ tầng công nghệ, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu, xây dựng, triển khai các giải pháp ứng dụng và quản lý phần mềm, phần cứng nhằm đảm bảo bí mật, an toàn, ổn định mạng, an ninh thông tin của Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các Cổng thành phần của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các hệ thống thông tin khác phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các hệ thống thông tin, mạng nội bộ phục vụ hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Cổng thành phần của các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cho các đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật;

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động và cộng tác viên theo quy định của pháp luật;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản được giao, kinh phí được cấp và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, thiết kế, thi công, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc theo quy định của pháp luật.