Phòng Biên tập - Quản trị

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức, quản lý, thu thập, biên tập các thông tin chính thức về hoạt động chủ yếu của Ủy ban nhân dân tỉnh và các thông tin khác theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan quản lý, xuất bản và phát hành Công báo tỉnh; thực hiện chương trình thông tin pháp luật;

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý, biên tập nội dung từ cộng tác viên, các văn bản chỉ đạo điều hành, thủ tục hành chính, thông tin từ độc giả…gửi đến Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng Thông tin điện tử nông thôn mới tỉnh;

- Tiếp nhận và tổng hợp phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hành chính nhà nước để báo cáo Giám đốc Trung tâm trình Lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và đề nghị giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

NHÂN SỰ PHÒNG BIÊN TẬP
Huỳnh Thị Luyến

Họ tên: Huỳnh Thị Luyến

Chức vụ: Trưởng phòng.

Trình độ: Cử nhân.

Thông tin liên hệ: 

+ Tel: (0275) 3827529

+ Phone: 0362 075 235

+ Email: huynhthiluyen-bentre@chinhphu.vn

Phạm Thị Ngọc Oanh

Họ tên: Phạm Thị Ngọc Oanh

Chức vụ: Chuyên viên.

Trình độ: Cử nhân.

Thông tin liên hệ: 

+ Tel: (0275) 3827529

+ Phone: 0916 295 456

+ Email: ...

Họ tên: Huỳnh Thị Huyền Trang

Chức vụ: Chuyên viên.

Trình độ: Thạc sĩ.

Thông tin liên hệ: 

+ Tel: (0275) 3827529

+ Phone: 0917 671 076

+ Email: ...

Trương Văn Hùng

Họ tên: Trương Văn Hùng

Chức vụ: Chuyên viên.

Trình độ: Cử nhân.

Thông tin liên hệ: 

+ Tel: (0275) 3827529

+ Phone: 0947 222 739

+ Email: truongvanhung-bentre@chinhphu.vn

Họ tên: Trần Thị Phương Thảo

Chức vụ: Chuyên viên.

Trình độ: Cử nhân.

Thông tin liên hệ: 

+ Tel: (0275) 3827529 

+ Phone: 079 808 3844

+ Email: tranthiphuongthao-bentre@chinhphu.vn

Phạm Thị Ngọc Hân

Họ tên: Phạm Thị Ngọc Hân

Chức vụ: Chuyên viên.

Trình độ: Cử nhân.

Thông tin liên hệ:

+ Tel: (0275) 3827529

+ Phone: 0889121969

+ Email: phamhanei.bentre@gmail.com

Huỳnh Xuân Lâm

Họ tên: Huỳnh Xuân Lâm

Chức vụ: Chuyên viên.

Trình độ: Cử nhân.

Thông tin liên hệ: 

+ Tel: (0275) 3827529

+ Phone: .................

+ Email: ....................