Ban Giám đốc

THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
Trần Công Minh

Họ tên: Trần Công Minh

Chức vụ: Phó Giám đốc.

Trình độ: Thạc sĩ

Thông tin liên hệ:

+ Tel: (0275) 3827529

+ Phone: 083 969 2279

+ Email: trancongminh-bentre@chinhphu.vn

Nguyễn Thái Bảo

Họ tên: Nguyễn Thái Bảo

Chức vụ: Phó Giám đốc.

Trình độ: Kỹ sư.

Thông tin liên hệ:

+ Tel: (0275) 3600600

+ Phone: 0909 765 987

+ Email: nguyenthaibao-bentre@chinhphu.vn