Phòng Kỹ thuật

Chức năng, nhiệm vụ:

- Đầu mối của Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính  điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Quản lý và duy trì mạng tin học của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tổ chức, quản lý, cập nhật, đăng tải nội dung trên các Cổng Thông tin điện tử và Công báo điện tử;

- Tham mưu xây dựng và triển khai cấu trúc công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các Cổng thành phần của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và dung lượng kho tài nguyên, thông tin dữ liệu trên các Cổng Thông tin điện tử; đa dạng nội dung, hình thức hoạt động và các ứng dụng, sản phẩm truyền thông đa phương tiện để nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh; phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và hạ tầng công nghệ, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu, xây dựng, triển khai các giải pháp ứng dụng và quản lý phần mềm, phần cứng nhằm đảm bảo bí mật, an toàn, ổn định mạng, an ninh thông tin của Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các Cổng thành phần của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các hệ thống thông tin khác phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các hệ thống thông tin, mạng nội bộ phục vụ hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tham gia các hoạt động dịch vụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

NHÂN SỰ PHÒNG KỸ THUẬT

Họ tên: Trần Văn Phú

Chức vụ: Trưởng phòng.

Trình độ: Kỹ sư.

Thông tin liên hệ:

+ Tel: (0275) 3510373

+ Phone: 0903 859 049

+ Email: tranvanphu-bentre@chinhphu.vn

Nguyễn Thị Thúy Hường

Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hường

Chức vụ: Phó Trưởng phòng.

Trình độ: Cử nhân.

Thông tin liên hệ: 

+ Tel: (0275) 3827529

+ Phone: 0917 839 278

+ Email: nguyenthithuyhuong-bentre@chinhphu.vn

Đặng Tấn Đạt

Họ tên: Đặng Tấn Đạt

Chức vụ: Chuyên viên.

Trình độ: Kỹ sư.

Thông tin liên hệ: 

+ Tel: (0275) 3827528 

+ Phone: (0275) 3827528

+ Email: dangtandatbt2012@gmail.com

Bùi Hữu Tài

Họ tên: Bùi Hữu Tài

Chức vụ: Chuyên viên.

Trình độ: Cử nhân.

Thông tin liên hệ:

+ Tel: (0275) 3827528 

+ Phone: 0934 088 410

+ Email: buihuutai-bentre@chinhphu.vn

Lê Trường Giang

Họ tên: Lê Trường Giang

Chức vụ: Chuyên viên.

Trình độ: Cử nhân.

Thông tin liên hệ:

+ Tel: (0275) 3827528

+ Phone: 0888 074 700

+ Email: giangvmv@gmail.com