Phòng Hành chính - Tổ chức

Chức năng, nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác tổ chức, chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, thi đua, khen thưởng, kế hoạch, tổng hợp, báo cáo, công tác quản trị văn phòng; thực hiện công tác Đảng vụ, quản lý hồ sơ Đảng viên.

- Theo dõi, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; công tác tài chính - kế toán, thủ quỹ, thủ kho của đơn vị theo đúng nguyên tắc, đảm bảo thời gian và đúng quy định pháp luật.

- Theo dõi tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; kiểm tra thực hiện nội quy của cơ quan, theo dõi lĩnh vực văn hóa giao tiếp nơi công sở và thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động của Trung tâm.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Cổng thành phần của các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cho các đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

NHÂN SỰ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC